Phân Tích Và Thiết Kế Bảng Mô Tả Công Việc

 • CFO Capital
 • Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 07/03/2019
Executive Management General Labor

Course Description

Giới thiệu

Một nghiên cứu khảo sát của Hiệp hội Nhân Sự USA về hiệu quả của các cấu phần hệ thống nhân sự doanh nghiệp qua 20 năm cho thấy:

 • 89% CHƯA CÓ Mô tả trách nhiệm công việc rõ ràng
 • 83% CHƯA CÓ Mô tả công việc gắn liền với mục tiêu của doanh nghiệp
 • 82% CHƯA CÓ Mô tả công việc đảm bảo tính linh động và lợi ích nhân viên
 • 71% CHƯA CÓ Mô tả công việc thể hiện sự tưởng thưởng hiệu quả cá nhân
 • 64% CHƯA CÓ Mô tả công việc thể hiện sự tưởng thưởng hiệu quả doanh nghiệp
 • 44% CHƯA CÓ Mô tả công việc gắn liền với hiệu suất
 • 31% CHƯA CÓ Mô tả công việc thể hiện sự khuyến khích nỗ lực không ngừng

Kinh nghiệm thực tiễn qua các cuộc khảo sát tại Việt Nam cho thấy hầu như trên 80% các doanh nghiệp Việt Nam chưa có phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn khi xây dựng Mô tả công việc và dẫn đến hệ quả là hệ thống tài liệu Mô tả công việc RẬP KHUÔN và SƠ SÀIKHÔNG có giá trị trong công tác Tuyển dụng – Giao việc – Đào tạo – Bổ nhiệm – Đánh giá hiệu quả nhân sự.

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ được:

 • Các Biễu mẫu Mô tả công việc “thực tiễn” đang áp dụng trong quản trị nhân sự
 • Chia sẻ phương pháp sử dụng công cụ hiện đại cho hơn 1.600 loại Mô tả công việc trên thế giới
 • Phương pháp đơn giản có thể tự áp dụng cho doanh nghiệp.

Đối tượng

 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành;
 • Giám đốc Nhân sự;
 • Trưởng phòng Nhân sự;
 • Giám đốc tài chính;
 • Trường phòng tài chính;
 • Các cá nhân khác có quan tâm.

Nội dung đào tạo

 • Những vấn đề trở ngại của hệ thống Mô tả công việc
 • Phân tích công việc
 • Quy trình phân tích công việc
 • Các phương pháp phân tích công việc
 • Thực hành phân tích công việc
 • Vai trò Mô tả công việc trong quản lý con người.
 • Thực hành viết Mô tả công việc
 • Sử dụng công cụ hiện đại để viết nhanh một Mô tả công việc trong vòng 01 giờ
 • Sử dụng công cụ hiện đại để viết chi tiết một Mô tả công việc trong vòng 08 giờ

Liên hệ

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính